Czynności notarialne

 • Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
 • Notariusz dokonuje następujących czynności:
  - sporządza akty notarialne;
  - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  - podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
  - podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
  - sporządza poświadczenia;
  - spisuje protokoły;
  - sporządza protesty weksli i czeków;
  - przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  - prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
  - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  - składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
  - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 • Co do zasady notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie kancelarii notarialnej, jednakże z uwagi na charakter czynności lub szczególne okoliczności czynność może być dokonana także poza siedzibą.